Algemene voorwaarden Cralux

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Cralux bv met maatschappelijke zetel Mechelsesteenweg 315M en ingeschreven in de K.B.O onder het nummer 0679.475.892 (hierna: “Cralux”).

Artikel 1. Toepassingsgebied en aanvaarding
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot goederen en/of diensten door Cralux aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

1.2 Elke bestelling, opdracht of akkoord met de offerte houdt een aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de Klant die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk, een kennelijk onevenwicht schept in de overeenkomst tussen Cralux en de Klant. Bij de prijsbepaling werd rekening gehouden met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Geldigheidsduur van de offertes
Tenzij andersluidend schriftelijk beding, zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht door de Klant aan de offertes van Cralux zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 3. Levering en uitvoering
3.1 Cralux maakt de planning op basis van de first in first out methode. De offertes die eerst getekend worden, worden eerst uitgevoerd. Bij ondertekening van een offerte wil niet zeggen dat de werken in de planning staan. De klant wordt na het ondertekenen van onze offerte op een latere tijdstip nog eens gecontacteerd door onze planningsdienst om een datum van start af te spreken.

3.2 Een vertraging in de levering en/of uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, interesten of weigering de goederen/diensten in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst.

3.3 Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen en opnieuw moeten worden overeengekomen.

Artikel 4. Omgevingsvergunning en werfomstandigheden
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, staat De Klant in voor de nodige(omgevings)vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de uitvoering van de werken. Cralux dient hiertoe geen bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen.

Artikel 5. Prijs en betaling
5.1 De prijs voor de goederen en/of diensten van Cralux is deze vermeld op de offerte. De prijs is vast en niet voor herziening vatbaar voor zover de werken worden uitgevoerd binnen een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. Meerwerken, niet vervat in de offerte, kunnen enkel bij onderling akkoord tussen de Klant en Cralux bijkomend aangerekend.

5.2 Tenzij anders overeengekomen en opgenomen in de offerte, wordt de prijs van de aanneming, opgenomen in de offerte, als volgt gefactureerd in 3 schijven:
-  1e schijf - Voorschotfactuur – bij bevestiging van de offerte: 40% van de totale offertebedrag
-  2e schijf - bij opstart der werken: 40%
-  3e schijf - saldofactuur – bij definitieve oplevering: 20%

5.3 De Klant aanvaardt het toezenden van de facturen per e-mail. Alle facturen van Cralux zijn betaalbaar binnen de termijn vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld binnen deze termijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met, enerzijds een verwijlintrest van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en anderzijds een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag bovenop gerechtelijke of juridische kosten.

Als de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd, doch pas na ingebrekestelling. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen ten aanzien van de Klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Cralux lijdt door de vertraging in de betaling. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Cralux om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.5 Cralux is gerechtigd om haar verbintenissen t.a.v. de Klant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt.

5.6 Indien de factuur op verzoek van de Klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de Klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Cralux, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Cralux is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of voor niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, inbegrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden, stakingen, onverwachte files, ongevallen, brand, pandemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een(telecommunicatie-) netwerk, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, , vertragingen door onvoorziene hinder op de werf, ... In deze gevallen behoudt Cralux zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of te herzien, dan wel de bijkomende kosten aan te rekenen.

6.2 Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.

Artikel 7. Oplevering
Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt binnen de 15 dagen na de beëindiging van de werken overgegaan tot oplevering van de werken.

Indien de Klant geen opmerkingen per aangetekende zending heeft overgemaakt binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken, wordt hij geacht de werken te hebben aanvaard en opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 15 kalenderdagen volgend op de beëindiging van de werken.

Kleine onvolkomenheden, waarvan de waarde minder dan 10% van deaannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om devoorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient deopdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding inaanmerking is genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maandte worden verholpen.

De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en dekt de zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van hetBurgerlijk Wetboek (de tienjarige aansprakelijkheid).

Lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van de gebruikte materialen, goederen of installaties, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn, worden niet beschouwd als een gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek, tenzij uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen dat de constructie, maten, kleur of design voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

Cralux heeft het recht om over te gaan tot gedeeltelijke oplevering van de werken als er de leveranciers van materialen vertraging oplopen in het aanlevering van de benodigde materialen. Bij de gedeeltelijke oplevering zalmende reeds uitgevoerde werken ter plaatste evalueren met de klant en factureren ten belope van de opgeleverde werken. De klant zal de omvang vande bedragen van de niet opgeleverde gedeelten niet betalen tot deze ook opgeleverd worden.

De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

Artikel 8. Beëindiging en herziening van de overeenkomst
8.1 De overeenkomst kan op elk moment door Cralux eenzijdig en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst worden beëindigd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt, het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering, bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant of indien de Klant een ernstige wanprestatie begaat zoals het niet tijdig voldoen van de facturen. Cralux is in dat geval eveneens gerechtigd om niet tot levering van de goederen en/of diensten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn.

8.2 Indien de Klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn en dit onverminderd het recht van Cralux om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de goederen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de Klant integraal vergoed worden. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Cralux lijdt in geval van beëindiging van de overeenkomst door deKlant overeenkomstig dit artikel.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van Cralux en is de Klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald.

Cralux mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan Cralux betaald heeft. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en klachtindiening
10.1 Cralux is slechts aansprakelijk wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en slechts voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware fout of bedrog. Voor overige fouten is zij niet aansprakelijk.

10.2 Cralux is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten (zoals bv.gederfde winst, gemiste besparingen, etc.). De aansprakelijkheid van Cralux is voor de gehele opdracht in elk geval beperkt tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. Btw)

10.3 De waarborg van Cralux beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Oud Burgerlijk Wetboek. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van een goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

10.4 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk (aangetekend of via mail aan info@cralux.be bij Cralux aan te komen uiterlijk 10 kalenderdagen na de dienstverlening, of in geval van verborgen gebreken, uiterlijk 10kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. De ingebruikneming van de uitgevoerde werken dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. De Klant draagt het risico indiende Klant in gebreke is gebleven na de levering en/of uitvoering de nodige testen uit te voeren. In geval de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel1792 van het Oud Burgerlijk Wetboek van toepassing zouden zijn, zal de voorlopige oplevering als startdatum gelden voor de waarborgtermijn.

10.5 Indien verborgen gebreken of schade bij niet-conforme dienstverlening zouden worden vastgesteld, zal Cralux kosteloos materiaal (dat overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen) ter beschikking stellen om het gebrek of de schade te verhelpen maar kan zij nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige andere schadevergoeding zoals kosten voor herplaatsing of afbraak, vertragingskosten of eender welke kosten dan ook.

Artikel 11. Nietigheid en volledigheid
11.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Cralux, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Wijziging van een of meerdere van de clausules, brengen geen enkele wijziging mee van de overige clausules die van strikte toepassing blijven.

11.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen de Klant en Cralux deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. In elk geval heeft de eventuele nietigheid van een bepaling in de AlgemeneVoorwaarden niet de nietigheid van (één) (van) de overige bepalingen tot gevolg.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens(GDPR)
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangenmet het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, deboekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn deuitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaireverplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is CRALUX BV , Mechelsesteenweg 315M,2550 Kontich. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aanverwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kadervan voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van depersoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personenvan wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals metbetrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onzemedewerkers zou ontvangen.

De klantbevestigt dat hijafdoende werd geïnformeerdover de verwerkingvanzijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, hetwissen en bezwaar.
Voor meer informatie, zie onze Privacy Verklaring, terug te vinden op onzewebsite www.cralux.be/privacy-policy/

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijkrecht.

13.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten van Cralux.

13.2 In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Cralux bevoegd.

Artikel 14. Hoedanigheid van de Klant -Herroepingsrecht
14.1 In het geval de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van hetWetboek Economisch Recht gelden voorliggende Algemene Voorwaarden met uitzondering van de artikelen 3 en 10.

14.2 Indien de Klant een consument is en de overeenkomst gesloten wordt op afstand of buiten de verkoopruimten van Cralux, heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de 14 kalenderdagen te herroepen door het hieronder gevoegde formulier ingevuld per e-mail te bezorgen aan Cralux. De Klant geeft de toestemming om voor het verstrijken van het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen te starten met de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij erkent de Klant dat hij het herroepingsrecht bij de volledige uitvoering van de overeenkomst voor het verstrijken van de voormelde termijn verliest. Indien de Klant de overeenkomst zou herroepen binnen de voormelde termijn nadat reeds met de uitvoering is gestart, doch voordat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, is de Klant een evenredige vergoeding verschuldigd voor de reeds door Cralux geleverde diensten. De Klant-onderneming beschikt niet over een herroepingsrecht.

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om websiteprestaties te meten, sociale netwerkfuncties te bieden en advertenties te personaliseren. Zie onze privacy policy voor details.